Esteu aquí

Nota de premsa

Les biotecnològiques catalanes comptaran amb ajut econòmic per atraure talent directiu internacional

15.06.2009

Biocat i la Direcció General de Promoció Econòmica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya impulsen el Programa Pilot de Captació de Talent, iniciativa pionera al nostre país.

El Departament d’Economia i Finances destina 200.000 euros a finançar el Programa.

Catalunya la meitat de les empreses biotecnològiques tenen menys de cinc anys, la majoria són spin offs sorgides de l’àmbit acadèmic, i totes elles han de competir en un mercat global on el component estratègic és clau en les primeres etapes per assegurar l’èxit. Biocat i Promoció Econòmica de la Generalitat de Catalunya impulsen el Programa Pilot de Captació de Talent 2009, una iniciativa pionera i sense precedents a Espanya.

El Departament d’Economia i Finances ha obert una línia d’ajuts de 200.000 euros destinada a les petites i mitjanes empreses biotecnològiques i biomèdiques catalanes. L’objectiu d’aquesta iniciativa és ajudar les pimes a contractar temporalment professionals internacionals del sector, per desenvolupar càrrecs de caràcter puntual dins les empreses, com per exemple, membres independents del Consell d’Administració, directors no executius o assessors estratègics de consells assessors de dimensió internacional. El fet que les companyies puguin incorporar coneixement estratègic dins els seus processos de creixement, farà incrementar la competitivitat i la presència d’aquestes empreses en l’àmbit internacional

Segons explica la directora general de Biocat, Montserrat Vendrell, el principal objectiu del Programa de Captació de Talent 2009 és “ajudar a cobrir la carència d’experts en estratègia en un sector molt jove al nostre país, com és el biotecnològic. A Catalunya tenim molts i molt bons científics, però ens calen directius amb experiència en el sector. Aquest programa no és de formació, sinó de capacitació de les nostres empreses, i consisteix en atraure persones amb àmplia experiència internacional i capacitat de decisió estratègica a nivell global de la companyia”.

Es tracta de reclutar talent directiu en biotecnologia de forma temporal i per a accions i àrees específiques, com consells d’administració, consells assessors, recerca de mercat i desenvolupament de negoci, estratègia de R+D, processos interns de reavaluació de l’estratègia de negoci o de propietat intel·lectual.  

A banda de contribuir al creixement de les biotecnològiques, promovent les bones pràctiques de negoci i amb anàlisis d’experts independents, el Programa permet internacionalitzar les empreses, “i posar-les en col·laboració d’experts amb una xarxa molt extensa de contactes que els pot ser molt útil en el futur. Hem de tenir present que la biotecnologia és un sector que ha de ser internacional, que en la internacionalització està la seva raó de ser, i que mentre aquest element és estratègic en tots els sectors, en el nostre és fonamental per a ser competitius”.

Tot això recorrent a la figura de membres independents de consells d’administració, directors no executius i assessors temporals, un perfil molt comú en sectors biotecnològics que ja estan plenament consolidats, com per exemple els anglosaxons, per oferir l’anàlisi o la col·laboració que l’empresa necessiti en un moment concret o per a un projecte concret.

A finals de juny comença el termini de sol·licituds

El Programa de Captació de Talent, que s’espera que estigui operatiu des de finals d’aquest mes de juny i fins el desembre del 2009, ofereix un ajut econòmic del 75% de les despeses incorregudes per l’acció, fins a un màxim de 20.000 euros per empresa, per a cobrir part dels honoraris i les despeses de viatge de l’assessor internacional. Les biotecnològiques interessades podran inscriure’s accedint a la web de Biocat (www.biocat.cat).

Està previst que la convocatòria del Programa es publiqui en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) durant aquest mes de juny. A partir de llavors les empreses disposaran d’un termini de vint dies per fer la seva sol·licitud. Un Comitè d’Avaluació valorarà la sol·licitud i emetrà la seva decisió un termini màxim d’un mes. Un cop aprovada, les empreses rebram automàticament el 50% de la despesa sol·licitada. Les companyies podran seleccionar un o més perfils professionals del llistat disponible en la web de Biocat o proposar l’expert en funció del perfil que necessita l’empresa, sempre i quan no estigui duent a terme la seva activitat a Espanya o Catalunya.

Les companyies que podran accedir al Programa Pilot de Captació de Talent són aquelles empreses de biotecnologia, tecnologies mèdiques o biomedicina amb un àmbit d’activitat a Catalunya, que no estiguin participades en més d’un 50% per una gran companyia, que responguin al perfil de PIME, que comptin amb un Consell d’Administració, amb un model de negoci que requereixi capital risc i passi per la internacionalització, i que duguin a terme activitats de recerca.

Atracció de quatre tipus de talent

Les bases reguladores del Programa Pilot de Captació de Talent contemplen quatre perfils clau de professionals.

  • Estrategs en IP – Professionals amb capacitat de dissenyar estratègies de protecció de la propietat intel·lectual, més enllà del coneixement pur i dur de la dinàmica de presentació i defensa d’una patent. Més que especialistes en patents, han estat responsables de la seva gestió estratègica amb capacitats que inclouen l’anàlisi de carències, el disseny d’estratègies defensives i agressives, la visió de creació de múltiples nivells de protecció,… molt enfocades a la creació de valor de cara a possibles accionistes, competidors i clients.
  • Estrategs en desenvolupament de negoci – Aquest grup inclou professionals amb una xarxa internacional de desenvolupament de negoci amb la missió de conèixer a fons el projecte i les tecnologies, ajudar a dissenyar “paquets de venda” i establir la xarxa de contactes internacionals necessària per afrontar amb garanties de futur i d’èxit la fase de creixement de la companyia. Es tracta d’un perfil important, ja que en els mercats biotecnològics madurs aquesta fase suposa l’entrada en l’accionariat d’operadors de capital risc internacionals especialitzats en el sector.
  • Estrategs de gestió – Són professionals que tenen una trajectòria com a directors generals o membres de consells d’administració d’altres empreses biotecnològiques i biomèdiques internacionals, capaces d’aportar experiències sobre el terreny de manera general i xarxes de contactes. La seva aportació és diferent a l’estrateg en desenvolupament de negoci, ja que si bé també poden tenir aquesta capacitat, el seu valor radica més en la seva visió integral, estratègica de la gestió d’una companyia biotecnològica amb estàndards internacionals i amb el potencial efecte d’arrossegament que poden exercir en el circuit de capital risc.
  • Estrategs de recerca – Corresponent a científics d’experiència internacional però de perfil empresarial més que acadèmic, capaces d’aportar referents internacionals respecte a la competitivitat de la recerca en la seva vessant aplicada. Cal assenyalar que només s’acceptarà aquest perfil per a accions puntuals d’avaluació independent i crítica de l’estratègia de R+D de l’empresa o d’algun projecte específic. Aquí no es podran incloure els membres d’un possible comitè assessor societari de caràcter permanent.  

Atracció de talent i formació per a ser competitius

La iniciativa del Programa Pilot de Captació de Talent se suma a altres iniciatives que des de Biocat s’estan impulsant per promoure la internacionalització de les empreses de biotecnologia i biomedicina catalanes i així augmentar la transferència de coneixement, la seva competitivitat i valor.

És el cas del projecte BIO-CT (Biological Common Tools) per al foment d’intercanvis entre països europeus. L’objectiu és detectar i proposar bones pràctiques mitjançant diferents mesures comunes adreçades a compartir estructures, facilitar la maduració de projectes o centrades en els recursos humans. Aquesta darrera línia d’actuació, liderada per Biocat, pretén promoure el retorn i atracció de talent a la UE i augmentar la mobilitat intersectorial entre els seus països. El projecte està inclòs en la convocatòria Regions of Knowledge del 7è Programa Marc, que s’inclou en la línia d’Accions de Suport i Coordinació de la Unió Europea.

A nivell de formació cal destacar el Programa de Biocàpsules, una iniciativa impulsada des de Biocat per a reforçar el coneixement estratègic i transversal de les empreses biotecnològiques en cinc àrees estratègiques en matèria de competitivitat empresarial: negociació per a directius, desenvolupament de negoci, finances per a no financers, gestió de projectes, i gestió de la propietat intel·lectual. En aquest cas, la formació és intensiva (vuit hores) i d’immediata i pràctica aplicació a l’activitat diària.

Per a entrevistes, contactar amb:

Silvia Labé • Tel. +34 93 310 33 30 • Correu-e: slabe@biocat.cat