Esteu aquí

Política de Transparència

La secció de Transparència de Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya, té com a objectiu  facilitar l’accés a la informació pública i de bon govern als usuaris, en compliment amb els requisits de publicitat activa marcats per la Llei 19/2014, de 29 de desembre. En aquest apartat hi trobareu informació sobre l'organització institucional, les dades i els resultats fruit de les activitats bàsiques de Biocat, les persones, la informació econòmica i la contractació pública.

Índex:

1. Publicitat Activa

Missió i activitats

Per conèixer la missió de Biocat i les activitats desenvolupades podeu consultar les seccions Visió, missió i valors i Què fem d’aquest web. 

Normativa aplicable

Normativa Biocat 

Normativa Fundacions

Normativa Mecenatge

Estructura organitzativa

Per conèixer tant les persones que formen part de l'equip de Biocat com els membres del Patronat, podeu consultar la pàgina Estructura Organitzativa d'aquest web.

 

2. Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Pla anual d’activitats

Les activitats de Biocat són desenvolupades per tot l’equip, sent l’ecosistema de salut català i tots els seus agents els beneficiaris. 

Podeu consultar les memòries d’activitats de Biocat al següent web i el programa d’activitats corresponent a l’exercici 2021 al següent enllaç.

Comptes anuals i informe d’auditoria

PDF icon Comptes Anuals 2020

Esborrany* dels comptes anuals i informe d’auditoria 2020.

*Nota: comptes aprovats el 22/06/2021 i pendent d’enregistrar el document definitiu al Registre de Fundacions.

PDF icon Comptes Anuals 2019
PDF icon Comptes Anuals 2018
PDF icon Comptes Anuals 2017
PDF icon Comptes Anuals 2016

Retribució òrgans de direcció

La retribució dels òrgans de direcció queda recollida al punt 20 de la memòria dels comptes anuals.

 

3. Gestió administrativa

Contractes amb l’Administració Pública

El Patronat és l’òrgan responsable de contractació de Biocat. 

Durant els darrers cinc exercicis no hi ha hagut contractes amb l’Administració Pública. 

Convenis amb l’Administració Pública

No hi ha convenis vigents amb l’Administració Pública. 

Ajuts i subvencions

Podeu consultar el document on s'especifica la relació d’ajusts i subvencions dels darrers cinc anys.