Esteu aquí

Termes i Condicions Legals

1. Dades identificatives

Denominació Social: Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya
Domicili Social: Baldiri Reixac, 4-8, Torre I (PCB) - 08028 Barcelona
CIF: G-64166747
Registre de Fundacions, número 2262 del 21 de novembre del 2006
Telèfon: 933 103 330
e-mail: info@biocat.cat

 

2. Consentiment sobre la incorporació de dades de caràcter personal

Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya (en endavant Biocat) informa als usuaris que compleix amb la normativa de protecció de dades vigent i, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre de Desenvolupament de la LOPD. D'acord amb el que es disposa en la referida normativa, Biocat manifesta que només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, si bé es reserva el dret d'utilitzar les dades que constin en les seves bases de dades per realitzar estudis estadístics dels usuaris.

A aquest efecte, per mitjà de la present mitjançant la introducció de qualsevol dada de caràcter personal en qualsevol formulari electrònic o fulla de captació facilitada en els llocs web de Biocat, ja sigui tant el procés de registre com durant l'ús del portal en els termes exposats anteriorment, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment per a la incorporació de les dades de caràcter personal que faciliti als fitxers titularitat de Biocat, degudament inscrits davant el Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat, així com per a l'enviament d'ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per qualsevol mitjà inclòs l'electrònic.

Biocat es compromet i garanteix el tractament de les dades de caràcter personal conforme al que es disposa en la normativa d'aplicació ja citada i a la qual resulti vigent a cada moment, així com la màxima confidencialitat pel que fa a les dades de caràcter personal facilitats, tant per part de Biocat com dels empleats de la companyia que tinguin o poguessin tenir accés a les referides dades.

Biocat garanteix, així mateix, que compleix amb normes de seguretat acceptades de manera general per protegir la informació que se li facilita per l'usuari, tant durant la transmissió com durant la recepció d'aquesta i el seu emmagatzematge. 

 

3. Veracitat de les dades facilitades

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Biocat els canvis que es produeixin en els mateixos.

D'altra banda, el lliurament de les dades és absolutament voluntari per a l'usuari, si bé la manca de lliurament de determinats dades o respostes a preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els formularis electrònics que se li presentin a l'usuari pot provocar la impossibilitat d'accés als serveis per la prestació dels quals s'han sol·licitat les dades de caràcter personal, si bé Biocat, en tot cas, informarà del caràcter obligatori i/o necessari del lliurament de les dades per al funcionament del servei.

 

4. Drets de l'usuari

Perquè l'usuari pugui exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició de les seves dades i altres continguts en el Títol III de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li facilitem aquesta adreça de correu electrònic info@biocat.cat o a la següent adreça postal: Baldiri Reixac, 4-8, Torre I (PCB) - 08028 Barcelona.

 

5. Remissió d'ofertes i/o comunicacions

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Biocat exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment per a la recepció d'aquest tipus de comunicacions. No obstant l'anterior, mitjançant l'acceptació del present avís, els usuaris accepten expressament i autoritzen a Biocat a remetre'ls ofertes i comunicacions publicitàries que es trobin vinculades al servei prestat per Biocat.

L'usuari podrà manifestar la seva negativa a la recepció d'aquest tipus de comunicacions a qualsevol moment, mitjançant notificació a Biocat en la forma prevista anteriorment.

 

6. Enregistrament i fotografia dels actes organitzats per Biocat

Li notifiquem que Biocat fotografia i enregistra els actes que organitza. Mitjançant l'acceptació del present avís, els usuaris accepten expressament i autoritzen a Biocat a la retransmissió en directe, gravació i difusió d’imatges en obert de l'usuari mentre participa en un acte organitzat per Biocat, d’acord amb el dret a la pròpia imatge, recollit en l’article 18 de la Constitució, i el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge regulat per la LO 1/1982, de 5 de maig.

L'usuari podrà manifestar la seva negativa a ser enregistrat i fotografiat en qualsevol moment, mitjançant notificació a Biocat en la forma prevista anteriorment.

 

7. Cessió de dades a tercers

En acceptar el present avís legal, l'usuari accepta que les seves dades personals, inclosos els de la seva imatge, puguin ser cedits a la GENERALITAT DE CATALUNYA amb la finalitat de remetre'ls comunicacions del mencionat organisme públic.

 

8. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.