Vés al contingut

1. Publicitat Activa

Missió i activitats

Per conèixer la missió de Biocat i les activitats desenvolupades podeu consultar les seccions Visió, missió i valors i Què fem d’aquest web.

 

Normativa aplicable

Normativa Biocat 
Normativa Fundacions

 

Normativa Mecenatge
Estructura organitzativa

Per conèixer tant les persones que formen part de l'equip de Biocat com els membres del Patronat, podeu consultar la pàgina Sobre Biocat d'aquest web.

2. Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Pla anual d’activitats

Les activitats de Biocat són desenvolupades per tot l’equip, sent l’ecosistema de salut català i tots els seus agents els beneficiaris. 

Podeu consultar les memòries d’activitats, el programa d’activitats corresponent a l’exercici 2022  i el programa d'activitats 2023.

Comptes anuals i informe d’auditoria

Comptes Anuals 2021

Comptes Anuals 2020

Comptes Anuals 2019

Comptes Anuals 2018

Retribució òrgans de direcció

La retribució dels òrgans de direcció queda recollida a la nota 20 de la memòria dels comptes anuals.

3. Gestió administrativa

Contractes amb l’Administració Pública

El Patronat és l’òrgan responsable de contractació de Biocat. 

Podeu consultar el document on s'especifica els contractes actuals amb l'Administració Pública.

 

Convenis amb l’Administració Pública

No hi ha convenis vigents amb l'Administració Pública

 

Ajuts i subvencions

Podeu consultar el document on s'especifica la relació d’ajusts i subvencions dels darrers cinc anys.

Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.